زایستف شاگرد ولاسکو در مودنا شد

ایوان زایتسف با جدایی از تیم پروجا و عقد قراردادی سه ساله به جمع شاگردان خولیو ولاسکو در تیم مودنا پیوست.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی