اختصاصی/ حضور معاون وزارت ورزش در کمیته تعیین وضعیت برای پرونده نود ارومیه و ماشین سازیلینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی