حذف پینگ پنگ بازان دختر ایران از مسابقات انفرادی چک

هر سه پینگ پنگ باز ایران از بخش انفرادی تور بین المللی تنیس روی میز چک حذف شدند.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی